GWARANCJA SATYSFAKCJI

Regulamin Programu „Gwarancja Satysfakcji”

 §1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki programu „Gwarancja Satysfakcji” zwanego dalej Gwarancją lub Promocją. 
 2. Organizatorem Programu - podmiotem udzielającym Gwarancji jest Biolive Innovation sp. z o.o z siedzibą przy ul. B.Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, KRS: 0000592390, NIP: 9462656567, REGON: 363259745 (“Operator”) 
 3. Gwarancja jest świadczona nabywcom, zwanym dalej Klientami lub Uczestnikami, wybranych produktów firmy (Operatora).
 4. Niniejszy dokument stanowi jedyną podstawę prawną określającą zasady programu „Gwarancja Satysfakcji”, nie wyłącza jednak uprawnień przyznanych Uczestnikom Promocji na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Regulamin Programu „Gwarancja Satysfakcji” jest dostępny na stronie internetowej www.biolivedrops.pl
 6. Udział w Promocji jest dobrowolny. Warunkiem skorzystania z Promocji jest akceptacja niniejszego Regulaminu, co następuje automatycznie poprzez opłacenie produktów objętych gwarancją.
 7. Celem Promocji jest umożliwienie każdemu Uczestnikowi wypróbowania (przetestowania) Produktów Operatora zakupionych w Sklepie biolivedrops.pl lub na Allegro w oficjalnym sklepie Operatora (biolive_), zweryfikowania ich funkcjonalności, a następnie - w przypadku braku zadowolenia Uczestnika z zakupionych Produktów - umożliwienie ⁠Uczestnikowi ich zwrotu.

§2 Zasady programu

 1. Operator  udziela Uczestnikom Gwarancji polegającej na możliwości zwrotu zużytego w części produktu objętego Promocją oraz zwrotu równowartości kwoty zapłaconej za zakupiony produkt -w przypadku braku zadowolenia Uczestnika z zakupionego produktu.
 1. Uczestnik ma możliwość zwrotu zakupionego produktu objętego Gwarancją zużytego w części – nie więcej jednak niż 50% opakowania- najpóźniej po 21 dniach od daty zakupu.
 2. Gwarancją objęte są produkty wymienione w par.2 pkt.5, zakupione przez Klientów na stronie www.biolivedrops.pl lub w oficjalnym sklepie Allegro Operatora działającym pod nazwą biolive_
 3. Uczestnikiem Promocji może zostać wyłącznie osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub sprzedaży suplementów diety, która dokona zakupu w sklepie internetowym operatora www.biolivedrops.pl lub w oficjalnym sklepie Operatora na Allegro (biolive_)
  1. Gwarancją są objęte wyłącznie następujące produkty:
  2. Soplówka jeżowata - Ekstrakt mikrocząsteczkowy
  3. Różeniec Górski - Ekstrakt mikrocząsteczkowy
  4. Cytryniec - Ekstrakt mikrocząsteczkowy
  5. Chmiel - Ekstrakt mikrocząsteczkowy
  6. Ashwagandha - Ekstrakt mikrocząsteczkowy
  7. Lukrecja - Ekstrakt mikrocząsteczkowy
  8. Chaga - Ekstrakt
  9. Cordyceps - Ekstrakt
  10. Reishi - Ekstrakt
  11. Gotu Kola - Ekstrakt mikrocząsteczkowy
 1. Gwarancja obowiązuje dla produktów zakupionych u Operatora w okresie od 16/04/24 do 31/12/24 lub do wcześniejszego zakończenia Programu, o czym Operator poinformuje na stronie internetowej www.biolivedrops.pl. W przypadku przedłużenia programu obowiązywać będzie nowy regulamin.
 2. Gwarancja jest udzielna tylko Klientom, którzy kupują dany produkt objęty Gwarancją po raz pierwszy. Operator ma prawo weryfikacji tego faktu różnymi dostępnymi sposobami. Operator ma prawo odmówić realizacji Gwarancji, w przypadku wykrycia nadużyć np. zakupu produktów na różne nazwiska lub z różnych kont użytkownika, ale opłacanych z jednego konta bankowego, zakupu wielu produktów w jednego konta użytkownika na kilka różnych adresów, zakupu produktów przez osoby fizyczne lub prawne działające w zakresie produkcji lub sprzedaży suplementów diety.
 3. W przypadku gdy w ramach jednego zamówienia zostanie zakupionych kilka tych samych produktów Gwarancja udzielana jest tylko na jedną sztukę produktu zakupionego po raz pierwszy. W przypadku gdy w ramach jednego zamówienia zostanie zakupionych kilka różnych produktów Gwarancja udzielana jest na jedną sztukę każdego rodzaju produktu zakupionego po raz pierwszy.
 4. Klient, chcący skorzystać z Programu, dokonuje zwrotu zużytego w części produktu suplementu objętego programem na adres Biolive Innovation sp. z o.o. ul.B.Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 5. Produkt musi zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu: butelce szklanej z zakraplaczem i z oryginalną etykietą. Nie ma potrzeby zwracania kartonowego pudełka, w które zapakowany był produkt, jednak na cele realizacji przesyłki przez operatorów pocztowych rekomendujemy odpowiednie zabezpieczenie wszelkich szklanych elementów.
 6. Koszty przesyłki ze zwrotem w ramach Programu ponosi Klient.

§3 Zasady zwrotu kosztów

 1. Operator zobowiązuje się do zwrotu wniesionej opłaty za produkt w pełnej wysokości w terminie 14 dni od momentu otrzymania zwracanego produktu oraz poprawnie wypełnionego formularza, na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy. 
 2. Operator nie zwraca kosztów wysyłki – zarówno przesyłki produktu do Klienta jak i przesyłki zwracającej produkt w ramach programu „Gwarancja Satysfakcji”

§4 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15/04/24.
 2. Aby ułatwić Klientom korzystanie z Gwarancji Operator udziela informacji dotyczących możliwości skorzystania z Promocji. Kontakt z Operatorem możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną kontakt@biolivedrops.pl, telefon +48 505 344 823 lub poprzez korespondencję w systemie Allegro (biolive_).
 3. Gwarancja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Operatora.
 4. Warunki świadczenia Gwarancji mogą ulec zmianie w trakcie jej trwania, przy czym zmiany te nie mogą naruszyć nabytych praw Klientów. W przypadku zmiany warunków Gwarancji, Operator niezwłocznie poinformuje o nich na swojej stronie internetowej. 
 5. Udział w Promocji nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Uczestnika Promocji nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób.
 6. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.
 7. W przypadku spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, stosuje się postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego dostępnego na stronie internetowej www.biolivedrops.pl oraz przepisy prawa polskiego.


§5 Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika zgodnie z RODO jest Organizator Programu (Operator)-
  Biolive Innovation sp. z o.o z siedzibą przy ul. B.Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, KRS: 0000592390, NIP: 9462656567, REGON: 363259745. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych. Kontakt jest możliwy pod adresem e-mail biuro@bioliveinnovation.pl.
 2. Dane osobowe Uczestnika mogą być przetwarzane przez Administratora w celu rozpatrzenia zwrotu w ramach Programy „Gwarancja Satysfakcji” lub prowadzenia korespondencji związanej z Promocją (w przypadku jeśli złożono zwrot w ramach programu lub rozpoczęto korespondencje z Administratorem), co stanowi odpowiednio realizację:
 3. postanowień Regulaminu Promocji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 4. prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na dbałości o wysoki poziom komunikacji z uczestnikami Promocji i odbiorcami produktów Biolive Drops.
 5. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być dostawcy usług IT, dostawca systemów sprzedaży Allegro (jeśli zakupiono produkt tym kanałem), i płatności elektronicznych, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, podmioty wykonujące obsługę prawną i księgową Administratora, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą pozostający z Administratorem w stałym stosunku zlecenia.
 6. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez czas rozpatrywania zwrotu w ramach Programu lub prowadzenia korespondencji, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z reklamacją lub korespondencją.
 7. Uczestnika ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Ponadto Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl